fbpx

Chính sách bảo mật thông tin thanh toán

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Chính sách bảo mật thông tin thanh toán cho Khách hàng)

 

CAM KẾT BẢO MẬT

Hệ thống thanh toán thẻ được cung cấp bởi các Đối tác cổng thanh toán (“Đối Tác Cổng Thanh Toán”) đã được cấp phép hoạt động hợp pháp tại Việt Nam. Theo đó, các tiêu chuẩn bảo mật thanh toán thẻ tại Sàn giao dịch AiHealth (“Sàn AiHealth”) đảm bảo tuân thủ theo các tiêu chuẩn bảo mật ngành.

 

QUY ĐỊNH BẢO MẬT

Chính sách giao dịch thanh toán bằng thẻ quốc tế và thẻ nội địa (internet banking) đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật của các Đối Tác Cổng Thanh Toán gồm:

 

Thông tin tài chính của Khách hàng sẽ được bảo vệ trong suốt quá trình giao dịch bằng giao thức TLS (Transport Layer Security), cùng với SSL (Secure Sockets Layer). Đây là các tiêu chuẩn an ninh công nghệ toàn cầu, tạo ra liên kết được mã hóa giữa máy chủ và máy trạm. Phương pháp này cho phép bảo mật và xác thực tính toàn vẹn của các dữ liệu qua các mã xác thực (message authentication code).

 

Chứng nhận tiêu chuẩn bảo mật dữ liệu thông tin thanh toán (PCI DSS) do Trustware cung cấp.

 

Mật khẩu sử dụng một lần (OTP) được gửi qua SMS để đảm bảo việc truy cập tài khoản được xác thực.

 

Tiêu chuẩn mã hóa MD5 128 bit.

 

Các nguyên tắc và quy định bảo mật thông tin trong ngành tài chính ngân hàng theo quy định của Ngân hàng nhà nước Việt Nam.

 

Chính sách bảo mật giao dịch trong thanh toán của Sàn AiHealth áp dụng với Khách hàng:

 

Sàn AiHealth cung cấp tiện ích lưu giữ token – chỉ lưu chuỗi đã được mã hóa bởi Đối Tác Cổng Thanh Toán cung cấp cho Sàn AiHealth. Sàn AiHealth không trực tiếp lưu trữ thông tin thẻ Khách hàng. Việc bảo mật thông tin thẻ thanh toán Khách hàng được thực hiện bởi Đối Tác Cổng Thanh Toán đã được cấp phép.

 

Đối với thẻ quốc tế: Thông tin thẻ thanh toán của Khách hàng mà có khả năng sử dụng để xác lập giao dịch không được lưu trên hệ thống của Sàn AiHealth. Đối Tác Cổng Thanh Toán sẽ lưu trữ và bảo mật.

 

Đối với thẻ nội địa (Internet banking), Sàn AiHealth chỉ lưu trữ mã đơn hàng, mã giao dịch và tên ngân hàng.

 

Sàn giao dịch AiHealth cam kết đảm bảo thực hiện nghiêm túc các biện pháp bảo mật cần thiết cho mọi hoạt động thanh toán thực hiện trên Sàn giao dịch AiHealth.

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY

(Đã ký và đóng dấu)

SỬ DUY BIN